Compliance & SHEQ

You are here: Home  > Alle Projecten  > Diensten  > Compliance & SHEQ

10 van 10 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Advies en projectleiding deelproject Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet

  De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) onderzocht de gevolgen van de Omgevingswet voor de informatievoorziening van gemeenten en inventariseert de eisen en wensen die gemeenten aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) stellen om de bedoeling van de wet te kunnen realiseren. Project VIVO is georganiseerd in vier werkpakketten. MWH leverde de projectleider voor werkpakket 1, Wet- […]

 • Item thumbnail
  0

  Energiemanagementsysteem volgens NEN-ISO 50001

  De nieuwe norm ISO 50001 beschrijft de eisen waaraan een energiemanagementsysteem moet voldoen. De norm volgt de structuur van ISO 14001 en is daardoor goed te integreren in een bestaand milieumanagementsysteem. Rondom deze norm organiseerde MWH samen met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een tweedaagse cursus, om de belangrijkste aspecten van ISO 50001 en de toepassing ervan […]

 • Item thumbnail
  0

  Energiescans PWN

  Om haar CO2-uitstoot terug te dringen, hanteert het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN onderstaande volgorde van de Trias Energetica: energiegebruik reduceren en emissie van broeikasgassen voorkomen, duurzame energie gebruiken en compenseren. Voor de eerste stap, het reduceren van het energiegebruik, heeft MWH voor PWN energiescans uitgevoerd.

 • Item thumbnail
  0

  Ondersteuning ontwikkelen en operationaliseren nieuwe Tank Cleaning Moerdijk

  Voor een nieuw te bouwen depot en onderkomen voor het schoonmaken en repareren van tanks op haar locatie aan de Stolthaven in Moerdijk, heeft Stolt Tank Containers MWH gevraagd om te ondersteunen bij het opzetten van een managementsysteem. Het pand diende te voldoen aan de eisen van ISO 9001 en SQAS-eisen. De SQAS zijn in […]

 • Item thumbnail
  0

  Pilot peukenaanpak Utrecht-Centrum

  In veel binnensteden is op diverse plekken sprake van een overmaat aan peuken op straat. Er moeten door gemeenten extra inspanningen geleverd worden om deze peuken op te ruimen. Stichting Nederland Schoon, Gemeente Utrecht en British American Tobacco wilden een (preventieve) methode ontwikkelen die ervoor zorgt dat rokers zo min mogelijk peuken op straat gooien. […]

 • Item thumbnail
  0

  Position paper Omgevingswet voor Gelderse omgevingsdiensten

  De zeven Gelderse omgevingsdiensten (Achterhoek, De Vallei, Noord-Veluwe, Regio Arnhem, Regio Nijmegen, Rivierenland en Veluwe IJssel) werken intensief samen in het Gelders Stelsel. In dat kader hebben zij zich ook beraden op de komst van de Omgevingswet en de gevolgen van de wet voor de omgevingsdiensten.

 • Item thumbnail
  0

  Voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van Passewaaij buurt 7

  Voor de uitbreidingswijk Passewaaij in Tiel, heeft MWH het bouw- en woonrijp maken van de ontwikkellocatie voor circa 560 woningen uitgevoerd. Het betreft een integraal project bestaande uit civieltechnisch ontwerp en advies, directievoering en toezicht op het gebied van landmeten, bodemonderzoek, bouw- en woonrijp maken, kabels en leidingen, openbare verlichting en openbaar groen, dat we […]

 • Item thumbnail
  0

  WKO-controles in de provincie Zuid-Holland

  De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en het controleren op het correct naleven van de gestelde vergunningsvoorwaarden voor WKO-systemen. De wettelijke basis voor de vergunningverlening en toezicht (en handhaving) is de Waterwet in samenhang met de Algemene Wet bestuursrecht. Aan MWH werd de opdracht gegund om zowel de 360 bekende, als de nieuw […]