Havens & Infrastructuur

You are here: Home  > Alle Projecten  > Markten  > Havens & Infrastructuur

10 van 12 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Advies en begeleiding grondverzet Spoorzone Delft

  Bij de ontwikkeling van Spoorzone Delft, een ondergronds station en spoortraject van circa 2,4 km, is naar schatting 1,2 miljoen m3 grond van variabele kwaliteit vrijgekomen. MWH heeft voor dit project ondersteund bij de beslissingen over de manier van omgaan met deze grond en alle bodemsaneringen, arbo-, veiligheids- en milieuzaken die betrekking hebben op dit grootschalige […]

 • Item thumbnail
  0

  Advies natte infrastructuur in Enschedese haven

  MWH is sinds 2004 als adviseur betrokken bij het assetmanagement van de haven van Enschede. In de afgelopen jaren zijn we bij de gemeente Enschede uitgegroeid tot de specialist op natte infrastructuur.

 • Item thumbnail
  0

  Bodemonderzoeken en -saneringen in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam

  De afgelopen 20 jaar heeft MWH voor Havenbedrijf Rotterdam diverse bodemgerelateerde werkzaamheden bij de uitgifte/terugname van terreinen, de (her)ontwikkeling van locaties en infrastructuur en de wettelijke verplichtingen van bestaande verontreinigingen richting bevoegd gezag uitgevoerd. In totaal betreft het vele honderden onderzoeken en adviezen.  

 • Item thumbnail
  0

  Energie-efficiëntie in de chemische industrie

  MWH ondersteunt chemische bedrijven bij het realiseren van energiebesparingen. De ondersteuning begint bij het ontwikkelen van het energie-efficiencyplan (EEP) in het kader van de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3). MWH heeft voor twaalf chemische bedrijven de EEP’s voor de periode 2009-2012 opgesteld, wij ondersteunen een aantal van deze bedrijven nu bij de implementatie van energie-efficiency door het […]

 • Item thumbnail
  0

  Functievrij maken kabels en leidingen A6

  Voor het project A6 van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) van Rijkswaterstaat, is MWH verantwoordelijk voor het schrijven en vormgeven van het contract nutsleidingen voor het leggen van elektriciteitskabels, waterleidingen, riool en de gasleidingen. We zorgen ervoor dat het proces, de betrokken leidingeigenaren en data tijdig en accuraat beheerst worden. We ondersteunen en ontzorgen de opdrachtgevende […]

 • Item thumbnail
  0

  Herinrichting Fabriekslaantje

  De locatie is een braakliggend terrein aan het Fabriekslaantje die wordt heringericht als parkeerplaats, wadi, speelweide en overig groen. Ook de ontsluiting van het terrein via Fabriekslaantje – Havendijk is meegenomen in het bestek. Uit voorgaand bodemonderzoek is gebleken dat de bodem is verontreinigd met voornamelijk zware metalen. Voorafgaand aan de herinrichting wordt op de […]

 • Item thumbnail
  0

  Herontwikkeling RDM-terrein te Rotterdam

  Op 23 januari 1902 werd N.V. De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) opgericht. In dat jaar vestigde deze zich in het dichtbijgelegen Heijplaat, aan de Zuidelijke Maasoever te Rotterdam. De Rotterdamse haven groeide snel, de scheepswerf floreerde en op het werfterrein werd decennialang vrijwel constant uitgebreid, verbouwd en nieuw gebouwd. Havens werden gegraven en uitgediept en […]

 • Item thumbnail
  0

  Informatiemodel Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is in het leven geroepen om maatregelen uit te voeren waarmee primaire waterkeringen, zoals dijken, sluizen, dammen en duinen, voldoen aan huidige en toekomstige veiligheidsnormen. De programmadirectie van het HWBP staat voor de uitdaging om centraal de regie te voeren over de decentrale uitvoering. De ambitie daarbij is hoog: het doel van […]

 • Item thumbnail
  0

  Schiphol - Grondwatermodel beheersing verontreiniging

  Op Schiphol is enkele jaren terug een grondwaterverontreiniging aangetroffen. Om eventuele  verspreiding te voorkomen is MWH gevraagd om een ontwerp te maken voor een hydrologische beheersing. MWH heeft aan de hand van onder andere boringen, sonderingen en langjarige grondwaterstandsmetingen een grondwatermodel opgesteld. Na kalibratie zijn meerdere opties voor een hydrologische beheersing ontworpen en gesimuleerd. Enige […]