Belediyeler için İçme Suyu Projeleri Hazırlanmasında Teknik Destek

You are here Home  > Analytics & Research >  Belediyeler için İçme Suyu Projeleri Hazırlanmasında Teknik Destek
Item image

COWİ tarafından başlatılan konsorsiyumun bir parçası olarak MWH 8 seçilmiş belediyeden 4’üne (Akçaabat, Bulancak, Erzincan ve Silvan) sağlanacak olan yerel ve uluslararası deneyimleri birleştirecek olan teknik destekten sorumludur.

  Konum: Merkezi Finans ve Sözleşmeler Birimi, Ankara, Türkiye
  Bölge:  Avrupa-Afrika
  Hizmet Teklifi: Analitik ve Araştırma, Mühendislik ve Tasarım
  Piyasa İşkolu: Su ve Atık Su
  Müşteri Tipi:  Yerel ve Bölgesel Yönetimler
  Durum: Tamamlandı

  Avrupa Komisyonu, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulamaya giren bir Katılım Öncesi Destek Aracı (KÖA) oluşturan Konsey Yönetmeliği adında yeni bir yönetmelik hazırlamıştır. Belirtilen bu yönetmelik, 2007-2013 dönemi için finansal destek sağlamak için tasarlanmıştır ve şimdiye kadar PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS altında sağlanagelmiş tüm AB katılım öncesi desteklerinin azami koordinasyonunu temin edecek tek bir çerçeve yaratarak katılım öncesi desteklerini bir yola sokmayı amaçlar.

   

  2007-2009 döneminde gerçekleştirilen çevresel altyapı projelerinin ve gelecekteki projelerin dâhil edilmesine olanak sağlamak için, halihazırda uygulanmış olan öncelikli proje iletişim hattı temelinde fizibilite çalışmaları ve ÇEDler hazırlamak gerekmektedir. AB Hibesine başvuruda bulunmuş her altyapı projesi AB müktesebatına uygun olmalıdır.

  Bu proje, Türkiye genelindeki topluluklara önemli sağlıksal, çevresel ve toplumsal fayda getirecek ana altyapı ve su dağıtımı şebekesi projelerinin hazırlanması ve tasarlanmasını ihtiva eder.

   

  Belirli çevresel altyapıların fiilen hazırlanmasının desteklenmesi görüşüyle beraber, bu proje, fizibilite çalışmaları yürütülmesini, maliyet/ fayda analizlerini ve ÇEDleri, imar planlarını, taarım ve yatırım projelerini, teknik çizimleri ve, teknik şartnameler, birim fiyat listeleri, görev tanım belgeleri ile birlikte, PRAG/FIDIC uygulamaları, AB müktesebatı ve Stratejik Uyum Çerçevesine uygun olacak şekilde, tam tedarik belgeleri de dâhil olmak üzere,  iş/tedarik/hizmet ihale dosyalarını kapsar.

  Projenin aşağıdaki sonuçları vermesi beklenmektedir:

  Bir Başlangıç Raporu

  Seçilmiş 8 bölgede su işkolundaki uzun erimli hizmet geliştirme ve yatırım iytiyaçlarını tanımlayan İmar Planları.

  Seçilmiş 8 içme suyu temin yatırımı projesinin her biri için, çevresel, hukuki, teknik, finansal ve sosyo-ekonomik hususları dikkate alan detaylı bir Fizibilite Çalışması

  Her bir proje için Çevresel İzleme ve gerekli yerlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi

  Arazi Teftişleri ve projenin haritalarının ve jeoteknik raporlarının hazırlanması

  AK harici hibe eylemleri/ FIDIC için tedarik prosedürlerine göre her bir proje alanı için iş, hizmet ve destek sözleşmeleri için tam İhale Dosyası

  KÖA desteğini teminat altına almak için (tüm gerekli destekleme belgelerini içerecek halde) yukarıda belirtilen tüm projeler için Yatırım Uygulamaları

  AB uyumlu çevresel altyapı projelerinin uygulanması için her bir belediyede 2 personel için kapasite artışı


  Our address

  Address:
  Central Finance & Contracts Unit - Ankara, Turkey
  GPS:
  39.92077, 32.854344261868

  Comments are closed.